think green
ภาวะโลกร้อน (Global Warming)

 
ภาวะโลกร้อนเกิดจากการเพิ่มขึ้นของก๊าซที่ปกคลุมชั้นบรรยากาศของโลก ทำให้อุณภูมิภายในโลกสูงขึ้น เป็นเหตุให้ฤดูกาลทั่วโลกเปลี่ยนไป และก๊าซที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากการเผาผลาญเชื้อเพลิงฟอสซิล ซึ่งปัจจุบันภาวะโลกร้อนกลายเป็นปัญหาใหญ่ของโลก
ภาวะโลกร้อนเกิดจากอะไร
      เกิดจากการที่มีก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas) ในบรรยากาศมากเกินไปทำให้เกิดการกักเก็บความร้อนจากแสงอาทิตย์ไว้ไม่ให้คายออกไปสู่บรรยากาศ จึงเป็นสาเหตุให้อุณหภูมิเฉลี่ยของผิวโลกและมหาสมุทรสูงขึ้น

ก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas) เกิดจาก

      - ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เป็นก๊าซชนิดที่ทำให้เกิดพลังงานความร้อนสะสมในบรรยากาศของโลกมากที่สุดในบรรดาก๊าซเรือนกระจกชนิดอื่น ๆ เป็นตัวการสำคัญที่สุดของปรากฎการณ์เรือนกระจกที่มนุษย์เป็นผู้กระทำ ซึ่งเกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงถ่านหินเพื่อผลิตไฟฟ้า การตัดไม้ทำลายป่า
      - ก๊าซมีเทน (CH4) เป็นก๊าซที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เกิดจากของเสียจากสัตว์เลี้ยง เช่น วัว ควาย การทำนาที่ลุ่มน้ำท่วมขัง การเผาไหม้เชื้อเพลิงถ่านหินก๊าซธรรมชาติ และการทำเหมืองถ่านหิน
      - ก๊าซไนตรัสออกไซด์ (N20) เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และจากการใช้ปุ๋ยไนเตรดในไร่นา การขยายพื้นที่เพาะปลูก การเผาไหม้ เผาหญ้า มูลสัตว์ที่ย่อยสลาย และเชื้อเพลิงถ่านหินจากอุตสาหกรรมที่ใช้กรดไนตริกในขบวนการผลิต เช่น อุตสาหกรรมผลิตเส้นใยไนลอน อุตสาหกรรมเคมี หรืออุตสาหกรรมพลาสติกบางชนิด
      - คลอโรฟลูโอโรคาร์บอน (Chlorofluorocarbon- CFsC) เป็นก๊าซที่สังเคราะห์ขึ้นเพื่อใช้ในการผลิตทางอุตสาหกรรม เช่น ใช้ในเครื่องทำความเย็นชนิดต่าง ๆ เป็นก๊าซขับดันในกระป๋องสเปรย์ และเป็นสารผสมทำให้เกิดฟองในการผลิตโฟม เป็นต้น ซีเอฟซี มีผลกระทบรุนแรงต่อบรรยากาศ ทั้งในด้านทำให้โลกร้อนขึ้น ทำให้เกิดปรากฎการณ์เรือนกระจก และทำลายบรรยากาศโลกจนเกิดรูรั่วในชั้นโอโซน

ผลกระทบที่เกิดจากภาวะโลกร้อน
      - ระดับน้ำทะเลขึ้นสูง หากอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มสูงขึ้นอีก ๑.๔-๕.๘ องศาเซลเซียส จะส่งผลให้น้ำแข็งที่ขั้วโลกละลาย และระดับน้ำทะเลเฉลี่ยสูงขึ้นอีก ๑๔-๙๐ เซนติเมตร ซึ่งจะส่งผลกระทบ ได้แก่ การสูญเสียที่ดินการกัดเซาะและการพังทลายของชายฝั่ง ก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบนิเวศน์ชายฝั่ง เช่น การสูญเสียพื้นที่ป่าชายเลน ซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำนานาชนิด การรุกล้ำของน้ำเค็มเข้าสู่แหล่งน้ำจืดที่จะส่งผลเสียต่อการเกษตร และจากการที่น้ำทะเลหนุนจะยังทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งและท่วมบ้านเรือนอีกด้วย
      - สภาพอากาศรุนแรง เมื่ออุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มสูงขึ้น ภัยธรรมชาติต่างๆมีแนวโน้มว่าจะเกิดบ่อยครั้ง และรุนแรงมากยิ่งขึ้น เช่น ภัยแล้ง ไฟป่า พายุไต้ฝุ่นโซนร้อน น้ำท่วม และการพังทลายของชั้นดิน เป็นต้น
      - ปะการังฟอกสี สีสันที่สวยงามของปะการังนั้นมาจากสาหร่ายเซลล์เดียวขนาดเล็กที่พึ่งพาอาศัยอยู่ในเนื้อเยื่อชั้นในของปะการัง หากอุณหภูมิของน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้น อันเนื่องมาจากภาวะโลกร้อน เพียง ๒-๓ องศาเซลเซียส สาหร่ายนั้นจะตายไป เมื่อปะการังไม่มีอาหาร ปะการังก็จะตายและกลายเป็นสีขาว ปรากฎการณ์นี้เรียกว่า ปะการังฟอกสี หรือการเปลี่ยนสีของปะการัง
      - ผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรง เช่น ภาวะน้ำท่วม และคลื่นร้อน ล้วนส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น อุณหภูมิที่สูงขึ้นจะทำให้ยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะนำไข้มาลาเรียและไข้เลือดออกขยายตัวเพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีผู้ป่วยด้วยโรคมาลาเรียเพิ่มขึ้นประมาณ ๕๐-๘๐ ล้านคนต่อปี โรคท้องร่วง โรคขาดอาหาร โรคหอบหืดและโรคภูมิแพ้อื่นๆ ยิ่งไปกว่านั้นอุณหภูมิที่สูงขึ้น จะลดปริมาณน้ำสำรอง และเพิ่มปริมาณจุลชีพเล็กๆ ในอาหารและน้ำ ก่อให้เกิดโรค เช่น โรคอาหารเป็นพิษ
      - ผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจ ผลกระทบของภาวะโลกร้อนดังกล่าว ก่อให้เกิดความเสียหายที่รุนแรง โดยจะเกิดกับกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาที่ยากจนรุนแรงมากที่สุด เนื่องจากประเทศกำลังพัฒนาโดยเฉพาะเป็นประเทศเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่ลดลงจากสภาพอากาศแปรปรวน และจะส่งผลกระทบที่รุนแรงต่อปริมาณอาหารสำรอง และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศที่ต้องพึ่งพาการส่งออกสินค้าทางการเกษตรเป็นหลัก ประเทศไทยเองก็เป็นหนึ่งในประเทศกำลังพัฒนาที่จะได้รับผลกระทบที่รุนแรงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกเช่นเดียวกัน
      จะเห็นได้ว่า ภาวะโลกร้อน ทำให้เกิดผลเสียมากมาย ซึ่งเราในฐานะภาครัฐสามารถร่วมกันแก้ไขปัญหาและช่วยกันลดภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นได้ การแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนนั้นสามารถทำได้หลายวิธีด้วยกันซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในระดับสำนักงานได้ ดังนี้ 
     
การประยุกต์แนวทางการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนสู่การปฏิบัติในระดับสำนักงาน
๑. ปลูกจิตสำนึกในเรื่อง ภาวะโลกร้อน และเรื่องการประหยัดพลังงาน
๒. ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการลดและป้องกันภาวะโลกร้อนอย่างต่อเนื่อง
๓. ให้ความรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการประเภทของขยะและวิธีแยกขยะที่ถูกต้อง
๔. รณรงค์ใช้ 3Rs- Reduce, Reuse, Recycle ในอาคารสำนักงาน เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างเต็มที่ เป็นการลดพลังงานในการกำจัดขยะ ลดมลพิษและลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการกำจัด
๕. ลดการสูญเสียพลังงานในโหมดสแตนด์บาย โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและอุปกรณ์พ่วงต่างๆ ด้วยการดึงปลั๊กออก หรือใช้ปลั๊กเสียบพ่วงที่ตัดไฟด้วยตัวเอง
๖. ลดการใช้พลังงานในสำนักงานด้วยการปิดคอมพิวเตอร์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ เมื่อไม่ได้ใช้งาน
๗. รณรงค์ให้ปิดอุปกรณ์สำนักงาน เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องคอมพิวเตอร์ ภายในสำนักงานขณะพักกลางวัน
๘. ใช้แล็บท็อปจอแบน ประหยัดไฟมากกว่าคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะถึง 5 เท่า screen server และหมวดสแตนบายด์ไม่ได้ช่วยประหยัดไฟ พลังงานที่เสียไปเท่ากับซื้อคอมพิวเตอร์ใหม่ได้ 1 เครื่อง และพริ้นเตอร์เลเซอร์ประหยัดพลังงานมากกว่าอิงค์เจ็ท
๙. ตั้งค่า Desktop Wallpaper ให้เป็นสีเข้ม จะช่วยประหยัดพลังงาน
๑๐. เปลี่ยนหลอดไฟ เป็นหลอดไฟประหยัดพลังงานแบบขดที่เรียกว่า Compact Fluorescent Light bulb (CFL) เพราะจะกินไฟเพียง 1 ใน 4 ของหลอดไฟเดิม และมีอายุการใช้งานได้นานกว่าหลายปีมาก
๑๑. เปลี่ยนไปใช้ไฟแบบหลอด LED จะได้ไฟที่สว่างกว่าและประหยัดกว่าหลอดปกติ 40% สามารถหาซื้อหลอดไฟ LED ที่ใช้สำหรับโคมไฟตั้งโต๊ะและตั้งพื้นได้ด้วย จะเหมาะกับการใช้งานที่ต้องการให้มีแสงสว่างส่องทาง
๑๒. ติดตั้งเครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าและลดปริมาณการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นจากโรงผลิตกระแสไฟฟ้า
๑๓. ริเริ่มใช้พลังงานทางเลือกในอาคารสำนักงาน เช่น ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพื่อใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ในการผลิตกระแสไฟฟ้าเฉพาะจุด
๑๔. เปิดหน้าต่างรับลมแทนเปิดเครื่องปรับอากาศ ลดการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์จากการใช้ไฟฟ้าเพื่อเปิดเครื่องปรับอากาศ
๑๕. เปิดแอร์ที่ ๒๕ องศา อุณหภูมิต่ำกว่านี้ใช้พลังงานเพิ่มขึ้น ๕-๑๐ %
๑๖. รณรงค์ลดการเปิดแอร์ในฤดูหนาว หรือเปิดปิดเป็นช่วงเวลา ควรให้มาเปิดหน้าต่างรับลมให้มากขึ้น
๑๗. ยืดอายุตู้เย็นด้วยการใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดพลังงานให้ตู้เย็นด้วยการใช้อย่างฉลาด ไม่นำอาหารร้อนเข้าตู้เย็น หลีกเลี่ยงการนำถุงพลาสติกใส่ของในตู้เย็น เพราะจะทำให้ตู้เย็นจ่ายความเย็นได้ไม่ทั่วถึงอาหาร ควรย้ายตู้เย็นออกจากห้องที่ใช้เครื่องปรับอากาศ ละลายน้ำแข็งที่เกาะในตู้เย็นเป็นประจำ เพราะตู้เย็นจะกินไฟมากขึ้นเมื่อมีน้ำแข็งเกาะ และทำความสะอาดตู้เย็นทุกสัปดาห์
๑๘. ใช้น้ำประปาอย่างประหยัด เพราะระบบการผลิตน้ำประปาของเทศบาลต่างๆ ต้องใช้พลังงานจำนวนมากในการทำให้น้ำสะอาด และดำเนินการจัดส่งไปยังอาคารบ้านเรือน
๑๙. ป้องกันการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ ด้วยการแยกขยะอินทรีย์ภายในสำนักงาน เช่น เศษผัก เศษอาหาร ออกจากขยะอื่นๆ ที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้มาใช้ให้เกิดประโยชน์
๒๐. ใช้กระดาษทั้ง ๒ หน้า เพราะกระบวนการผลิตกระดาษแทบทุกขั้นตอนใช้พลังงานจากน้ำมันและไฟฟ้าจำนวนมาก
๒๑. เลือกใช้กระดาษรีไซเคิลเพราะกระดาษรีไซเคิลช่วยลดขั้นตอนในกระบวนการผลิตกระดาษ
๒๒. เมื่อต้องเลือกรถยนต์ประจำสำนักงานควรเลือกรถประหยัดพลังงาน
๒๓. รณรงค์ให้พนักงานในองค์กร ใช้รถโดยสารสาธารณะ รถไฟฟ้า รถไฟใต้ดิน มาทำงาน
๒๔. จัดเส้นทางรถรับส่งพนักงาน ถ้าในหน่วยงานมีพนักงานจำนวนมากอาศัยอยู่ในเส้นทางใกล้ๆ กัน ควรมีสวัสดิการจัดหารถรับส่งพนักงานตามเส้นทางสำคัญๆ
๒๕. หันมาใช้บันไดแทนการใช้ลิฟต์ อาจจะลงก่อนชั้นที่จะไป ๑-๒ ชั้น เพราะนอกจากจะช่วยประหยัดพลังงานยังได้บริหารร่างกายไปด้วย
๒๖. รณรงค์ให้ใช้ถุงผ้าใส่ของมาทำงาน
๒๗. รณรงค์การใช้กระดาษทิชชู่อย่างประหยัดและคุ้มค่าภายในองค์กร เพราะกระดาษทิชชู่ทำจากต้นไม้ยิ่งเราใช้มากเท่าไหร่เท่ากับเราตัดต้นไม้มากเท่านั้น
๒๘. รณรงค์ให้ใช้ผ้าเช็ดหน้าแทนการใช้กระดาษทิชชู่
๒๙. ใช้น้ำร้อนให้น้อยลง ในการทำน้ำร้อน ใช้พลังงานในการต้มสูงมาก การปรับเครื่องทำน้ำอุ่น ให้มีอุณหภูมิและแรงน้ำให้น้อยลง จะลด คาร์บอนไดออกไซด ์ได้ ๓๕๐ ปอนด์ต่อปี หรือการซักผ้าในน้ำเย็น จะลด คาร์บอนไดออกไซด์ ได้ปีละ ๕๐๐ ปอนด์
๓๐. ใช้สื่ออิเล็คทรอนิกส์ในการสื่อสาร หรือติดต่อประสานงาน อย่างเช่น การเชิญเข้าร่วมประชุมผ่านทาง E-mail

แหล่งที่มา : http://th.wikipedia.org, http://www.vcharkarn.com/varticle/18345, http://www.panyathai.or.th/wiki/ และ http://www.energyfantasia.com/ef4/pedia/pediashow.php?show=289

 
เผยแพร่โดย : กลุ่มงานพัฒนาระบบและบริหาร

 
 
 
 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ชั้น 10 เลขที่ 49 ถนนพระราม 6 ซอย 30 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400 โทรศัพท์ 02 278 8500
Copyright 2011 © Center of Information and Communications Technology All rights reserved.