think green
หน้าหลัก > องค์ความรู้ ศทส. > องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ > ผังขั้นตอนการรับแจ้งข้อมูลเบาะแส / รับเรื่องราวร้องทุกข์ / ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
ผังขั้นตอนการรับแจ้งข้อมูลเบาะแส / รับเรื่องราวร้องทุกข์ / ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ

 
คำอธิบายผังขั้นตอนการ รับแจ้งข้อมูลเบาะแส / รับเรื่องราวร้องทุกข์ / ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
 


      ๑. เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ บันทึกรายละเอียด ข้อมูลเบาะแส / รับเรื่องราวร้องทุกข์ / ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ลงในเอกสาร "แบบรับแจ้งข้อมูลเบาะแส / รับเรื่องราวร้องทุกข์ / ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ” 
      ๒. เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วม นำเรื่องที่ได้รับ เสนอผู้อำนวยการศูนย์บริการร่วม เพื่อพิจารณาว่า จะส่งเรื่องให้หน่วยงานใดเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบแก้ไข พร้อมรายงานผลการดำเนินการ ให้ ผู้ร้อง หรือหน่วยงานต้นเรื่องทราบ 
      ๓. กรณี ดำเนินการได้ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ ส่งเรื่องที่ได้รับการพิจารณาแล้วให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบแก้ไข ผ่านทางระบบบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน ทส. (e-Petition) หรือส่งเป็นหนังสือ / บันทึกข้อความ แล้วแต่กรณี กรณี ไม่ดำเนินการ เจ้าหน้าที่ ศบร.ดำเนินการยุติเรื่อง / เข้าข่ายบัตรสนเท่ห์ / ขาดประเด็นสาระที่ชัดเจน 
      ๔. แจ้งผลการดำเนินการให้ประชาชน หรือหน่วยงานต้อนเรื่องทราบ

 
เผยแพร่โดย : กลุ่มงานศูนย์บริการร่วม

 
 
 
 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ชั้น 10 เลขที่ 49 ถนนพระราม 6 ซอย 30 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400 โทรศัพท์ 02 278 8500
Copyright 2011 © Center of Information and Communications Technology All rights reserved.