Loading...

โครงสร้างหน่วยงาน ผู้บริหาร อำนาจหน้าที่

โครงสร้างหน่วยงาน ผู้บริหาร อำนาจหน้าที่

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นายสยาม ช้างเนียม

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โครงสร้างศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ส่วนอำนวยการ (สอก.)

มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานธุรการ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานงบประมาณ การเงินและบัญชี
 • ควบคุมบริหารงานด้านบุคลากร
 • ควบคุมดำเนินการเกี่ยวกับงานพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง และการเก็บรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์
 • จัดทำสรุปสถานการณ์ข่าวสารที่เป็นประเด็นหรือกระแสใน Social Media ที่เกี่ยวข้องกับ ทส. รายงานผู้บริหารตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนพัฒนาระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ (สพบ.)

มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

 • จัดทำ รวบรวม พัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • พัฒนาเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายในและภายนอก ในระดับกรม และระดับกระทรวง
 • รับผิดชอบในการจัดทำแผนดิจิทัลของกระทรวง
 • ให้การสนับสนุนหน่วยงานภายในกระทรวงสำหรับการพัฒนาชุดข้อมูล หรือฐานข้อมูลตามที่หน่วยงานร้องขอ
 • จัดทำสรุปสถานการณ์ข่าวสารที่เป็นประเด็นหรือกระแสใน Social Media ที่เกี่ยวข้องกับ ทส. รายงานผู้บริหารตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (สบค.)

มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

 • ดำเนินการเกี่ยวกับการให้คำปรึกษา ออกแบบและพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักงานปลัดกระทรวง
 • ดำเนินการติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์ต่อพ่วงของสำนักงานปลัดกระทรวง
 • ดำเนินการกับระบบความปลอดภัยและการป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ ตลอดจนการวางแผนป้องกันและจัดการความเสี่ยง
 • ดำเนินการจัดเก็บรักษาข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ ตาม พ.ร.บ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560
 • ดำเนินการเกี่ยวกับคณะกรรมการบริหารและจัดการระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • จัดทำสรุปสถานการณ์ข่าวสารที่เป็นประเด็นหรือกระแสใน Social Media ที่เกี่ยวข้องกับ ทส. รายงานผู้บริหารตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนพัฒนาระบบบริหารจัดการสำนักงาน (สพจ.)

มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

 • พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการของสำนักงานปลัดกระทรวง
 • พัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างศูนย์ปฏิบัติการกรมของหน่วยงานภายใต้กระทรวง และหน่วยงานภายนอกตามที่ได้รับมอบหมาย
 • จัดทำระบบการให้บริการข้อมูลของหน่วยงาน
 • ฝึกอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศให้กับบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวง
 • วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร
 • จัดทำสรุปสถานการณ์ข่าวสารที่เป็นประเด็นหรือกระแสใน Social Media ที่เกี่ยวข้องกับ ทส. รายงานผู้บริหารตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนสื่อสารและติดตาม (สสต.)

มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

 • ศึกษา ออกแบบ และพัฒนาระบบสื่อสารของสำนักงานปลัดกระทรวง
 • ติดตั้ง บำรุงรักษาระบบการสื่อสารและอุปกรณ์ต่อพ่วง ได้แก่ ระบบตู้สาขาของโทรศัพท์ (PABX) ระบบโทรศัพท์สำนักงานของสำนักงานปลัดกระทรวงและเชื่อมโยงระบบสื่อสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • บริหารจัดการการใช้งานระบบวิทยุสื่อสารของหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ พ.ศ.2550 สนับสนุนงานด้านวิทยุสื่อสารกับผู้บริหารและประยุกต์ใช้ระบบวิทยุสื่อสารในงานของกระทรวงฯ
 • ให้บริการระบบประชุมออนไลน์ผ่านจอภาพ (Video Conference)และบริการถ่ายทอดสด
 • ติดตาม เร่งรัด และรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่มีการรายงานผ่านระบบให้บริการ (Front Office) ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) ในรูปแบบ Web Application และ Mobile Application
 • รับผิดชอบกำกับดูแลการใช้งานและระบบในศูนย์สั่งการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (War Room)
 • จัดทำสรุปสถานการณ์ข่าวสารที่เป็นประเด็นหรือกระแสใน Social Media ที่เกี่ยวข้องกับ ทส. รายงานผู้บริหารตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนข้อมูลข่าวสารและบริการร่วม (สขบ.)

มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

 • ดำเนินการให้บริการประชาชนในรูปแบบศูนย์บริการร่วม รับคำขอและชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการอนุญาตต่างๆตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาต ที่มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันจากหลากหลายส่วนราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านระบบภายในและภายนอกผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานปลัดกระทรวง ตามวิธีการที่พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2550 กำหนด
 • ดำเนินการตามที่กระทรวงมอบหมายเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาการอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
 • ดำเนินการรวบรวม จัดหมวดหมู่หนังสือเอกสาร พัฒนาระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ในการค้นหาการให้บริการแก่บุุคคลในสังกัดหน่วยราชการและประชาชน
 • จัดทำสรุปสถานการณ์ข่าวสารที่เป็นประเด็นหรือกระแสใน Social Media ที่เกี่ยวข้องกับ ทส. รายงานผู้บริหารตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย