Loading...

ส่วนข้อมูลข่าวสารและบริการร่วม

ส่วนข้อมูลข่าวสารและบริการร่วม

ประกอบด้วย ข้าราชการ 3 คน พนักงานราชการ 2 คน พนักงานจ้างเหมา 3 คน มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

  • ดำเนินการให้บริการประชาชนในรูปแบบศูนย์บริการร่วม รับคำขอและชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการอนุญาตต่างๆตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาต ที่มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันจากหลากหลายส่วนราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านระบบภายในและภายนอกผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานปลัดกระทรวง ตามวิธีการที่พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กำหนด
  • ดำเนินการตามที่กระทรวงมอบหมายเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาการอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
  • ดำเนินการรวบรวม จัดหมวดหมู่หนังสือเอกสาร พัฒนาระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ในการค้นหาการให้บริการแก่บุุคคลในสังกัดหน่วยราชการและประชาชน
  • จัดทำสรุปสถานการณ์ข่าวสารที่เป็นประเด็นหรือกระแสใน Social Media ที่เกี่ยวข้องกับ ทส. รายงานผู้บริหารตามที่ได้รับมอบหมาย
  • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้าราชการ

 

นายมนตรี เกียรติเผ่าพันธ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการส่วนข้อมูลข่าวสารและบริการร่วม

เบอร์โทรศัพท์ 0 2278 8589

 

นายประจักษ์ชัย อาจคงหาญ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เบอร์โทรศัพท์ 0 2265 6226

นางสาวทัศนีย์ เดชปรารมย์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เบอร์โทรศัพท์ 0 2265 6223-5

พนักงานราชการ

นายพิพัฒน์ พึ่งบุญ

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ประจำศูนย์บริการประชาชน สปน.) 

เบอร์โทรศัพท์ -

นางจิราพร กาญจนาอร่ามวงค์

นักวิชาการเผยแพร่

เบอร์โทรศัพท์ 0 2265 6224

พนักงานจ้างเหมา

นายสมชาย มีนุชนารถ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

เบอร์โทรศัพท์ 0 2265 6225

นางสาวจิราภา ฮะซุ่นเฮง

เจา้หน้าที่ธุรการ

เบอร์โทรศัพท์ 0 2265 6225