Loading...

ส่วนบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

ส่วนบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

ประกอบด้วย ข้าราชการ 3 คน พนักงานราชการ 3 คน พนักงานจ้างเหมา 1 คน มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

  • ดำเนินการเกี่ยวกับการให้คำปรึกษา ออกแบบและพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักงานปลัดกระทรวง
  • ดำเนินการติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์ต่อพ่วงของสำนักงานปลัดกระทรวง
  • ดำเนินการกับระบบความปลอดภัยและการป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ ตลอดจนการวางแผนป้องกันและจัดการความเสี่ยง
  • ดำเนินการจัดเก็บรักษาข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ ตาม พ.ร.บ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560
  • ดำเนินการเกี่ยวกับคณะกรรมการบริหารและจัดการระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • จัดทำสรุปสถานการณ์ข่าวสารที่เป็นประเด็นหรือกระแสใน Social Media ที่เกี่ยวข้องกับ ทส. รายงานผู้บริหารตามที่ได้รับมอบหมาย
  • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้าราชการ

 

นางสาวอนุสรา หิรัญวงษ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ

ทำหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

เบอร์โทรศัพท์ 0 2278 8691

 

นายพนมไพร ม้าเพ็ง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ

เบอร์โทรศัพท์ 0 2278 8500 ต่อ 7777

นางปพิชญา ญานุชิตร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

เบอร์โทรศัพท์ 0 2278 8500 ต่อ 7777

พนักงานราชการ

นายกฤตธัช เหลืองวิวัฒนากุล

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

เบอร์โทรศัพท์ 0 2278 8697

นายศุภฤทธิ์ เกิดหนู

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

เบอร์โทรศัพท์ 0 2278 8697

นายธนัญชัย กิ่งสกุล

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

เบอร์โทรศัพท์ 0 2278 8697

พนักงานจ้างเหมา

 

นางสาวณัฏสิตา แก้วคุ้มภัย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เบอร์โทรศัพท์ 0 2278 8697