Loading...

ส่วนอำนวยการ

ส่วนอำนวยการ

ประกอบด้วย ข้าราชการ 3 คน พนักงานราชการ 4 คน พนักงานจ้างเหมา 3 คน มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

  • ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานธุรการ
  • ดำเนินการเกี่ยวกับงานงบประมาณ การเงินและบัญชี
  • ควบคุมบริหารงานด้านบุคลากร
  • ควบคุมดำเนินการเกี่ยวกับงานพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง และการเก็บรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์
  • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้าราชการ

 

นางเมธาวี ใจการุณ

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

ทำหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

เบอร์โทรศัพท์ 0 2278 8683

 

นางกรรณิการ์ นันทภัทราภรณ์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

เบอร์โทรศัพท์ 0 2278 8696

นางสาวสุดาทิพย์ ไชยบท

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

เบอร์โทรศัพท์ 0 2278 8689

พนักงานราชการ

นายภาณุ กาญจนลาวัณย์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เบอร์โทรศัพท์ 0 2278 8689

นางสาวนฤมล สมโชค

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เบอร์โทรศัพท์ 0 2265 6240

นางสาวจิราภรณ์ นพรัตน์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เบอร์โทรศัพท์ 0 2278 8689

 

- ว่าง -

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เบอร์โทรศัพท์ 0 2278 8684

 

พนักงานจ้างเหมา

นางสาวสุภาพร ศรีสุริ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เบอร์โทรศัพท์ 0 2278 8684

นายปฐมพงษ์ สุนทร

พนักงานขับรถยนต์

เบอร์โทรศัพท์ 0 2278 8500

นางบุปผา ไก่ฟ้า

พนักงานทำความสะอาด

เบอร์โทรศัพท์ 0 2278 8500

 

นายปรัชญากานต์ ประคองสันต์

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

เบอร์โทรศัพท์ 0 2278 8500

เอกสารแนบ

ส่วนอานวยการ

ขนาดไฟล์:0.14 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 100 ครั้ง