Loading...

ส่วนอำนวยการ

ส่วนอำนวยการ

ประกอบด้วย ข้าราชการ 3 คน พนักงานราชการ 4 คน พนักงานจ้างเหมา 3 คน มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

  • ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานธุรการ
  • ดำเนินการเกี่ยวกับงานงบประมาณ การเงินและบัญชี
  • ควบคุมบริหารงานด้านบุคลากร
  • ควบคุมดำเนินการเกี่ยวกับงานพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง และการเก็บรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์
  • จัดทำสรุปสถานการณ์ข่าวสารที่เป็นประเด็นหรือกระแสใน Social Media ที่เกี่ยวข้องกับ ทส. รายงานผู้บริหารตามที่ได้รับมอบหมาย
  • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้าราชการ

 

นางเมธาวี ใจการุณ

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

ทำหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

เบอร์โทรศัพท์ 0 2278 8683

 

นางกรรณิการ์ นันทภัทราภรณ์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

เบอร์โทรศัพท์ 0 2278 8696

นางสาวสุดาทิพย์ ไชยบท

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

เบอร์โทรศัพท์ 0 2278 8689

พนักงานราชการ

นายภาณุ กาญจนลาวัณย์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เบอร์โทรศัพท์ 0 2278 8689

นางสาวนฤมล สมโชค

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เบอร์โทรศัพท์ 0 2265 6240

นางสาวจิราภรณ์ นพรัตน์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เบอร์โทรศัพท์ 0 2278 8689

 

นางสาวไอรดา อนนทสีหา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เบอร์โทรศัพท์ 0 2278 8684

 

พนักงานจ้างเหมา

นายปฐมพงษ์ สุนทร

พนักงานขับรถยนต์

เบอร์โทรศัพท์ 0 2278 8500

นายปรัชญากานต์ ประคองสันต์

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

เบอร์โทรศัพท์ 0 2278 8500

นางสาวณัชชา ศรีสมัย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เบอร์โทรศัพท์ 0 2278 8696