Loading...

ส่วนสื่อสารและติดตาม

ส่วนสื่อสารและติดตาม

ประกอบด้วย ข้าราชการ 4 คน พนักงานจ้างเหมา 2 คน มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

  • ศึกษา ออกแบบ และพัฒนาระบบสื่อสารของสำนักงานปลัดกระทรวง
  • ติดตั้ง บำรุงรักษาระบบการสื่อสารและอุปกรณ์ต่อพ่วง ได้แก่ ระบบตู้สาขาของโทรศัพท์ ระบบโทรศัพท์สำนักงานของสำนักงานปลัดกระทรวงและเชื่อมโยงระบบสื่อสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  • บริหารจัดการการใช้งานระบบวิทยุสื่อสารของหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ พ.ศ.2550 สนับสนุนงานด้านวิทยุสื่อสารกับผู้บริหารและประยุกต์ใช้ระบบวิทยุสื่อสารในงานของกระทรวงฯ
  • ให้บริการระบบประชุมออนไลน์ผ่านจอภาพ (Video Conference)และบริการถ่ายทอดสด
  • ติดตาม เร่งรัด และรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่มีการรายงานผ่านระบบให้บริการ (Front Office) ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) ในรูปแบบ Web Application และ Mobile Application
  • รับผิดชอบกำกับดูแลการใช้งานและระบบในศูนย์สั่งการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (War Room)
  • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้าราชการ

 

นายพรชัย ศรีสมบัติ

นายช่างไฟฟ้าอาวุโส

ทำหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนสื่อสาร

เบอร์โทรศัพท์ 0 2278 8694

 

นายศักดิ์ชัย ภู่พันธ์ศรี

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

เบอร์โทรศัพท์ 0 2278 8699

ว่าง

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

เบอร์โทรศัพท์ 0 2265 6201

นายจิรพันธุ์ ทำไธสง

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

เบอร์โทรศัพท์ 0 2278 8695

พนักงานจ้างเหมา

นายสุรินทร์ แก้วจินดา

เจ้าหน้าที่บริหารงานสื่อสาร

เบอร์โทรศัพท์ 0 2265 6201

นายภาณุพงค์ ไชยบูรณ์

เจ้าหน้าที่ช่างเทคนิค

เบอร์โทรศัพท์ 0 2265 6201

เอกสารแนบ

ส่วนสื่อสารและติดตาม

ขนาดไฟล์:0.12 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 110 ครั้ง