Loading...

ส่วนพัฒนาระบบบริหารจัดการสำนักงาน

ส่วนพัฒนาระบบบริหารจัดการสำนักงาน

ประกอบด้วย ข้าราชการ 4 คน พนักงานราชการ 3 คน มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

  • พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการของสำนักงานปลัดกระทรวง
  • พัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างศูนย์ปฏิบัติการกรมของหน่วยงานภายใต้กระทรวง และหน่วยงานภายนอกตามที่ได้รับมอบหมาย
  • จัดทำระบบการให้บริการข้อมูลของหน่วยงาน
  • ฝึกอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศให้กับบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวง
  • วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร
  • จัดทำสรุปสถานการณ์ข่าวสารที่เป็นประเด็นหรือกระแสใน Social Media ที่เกี่ยวข้องกับ ทส. รายงานผู้บริหารตามที่ได้รับมอบหมาย
  • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้าราชการ

 

นางธนินนิจ ธนัญชยานนท์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ

ทำหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาระบบบริหารจัดการสำนักงาน

เบอร์โทรศัพท์ 0 2278 8687

 

นายกฤษกร แก้วสุข

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

เบอร์โทรศัพท์ 0 2278 8688

นางสาวเหมวรรณ ไกรนุกูล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

(ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)

เบอร์โทรศัพท์ 0 2278 8693

นางสาวแสงดาว แสงสุวรรณ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

เบอร์โทรศัพท์ 0 2278 8690

 

พนักงานราชการ

นายปิยะนพ อินแพง

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

เบอร์โทรศัพท์ 0 2278 8688

นายเฉลิมพล พันธุ์แสง

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

เบอร์โทรศัพท์ 0 2278 8693

นายสุวิทย์ ถวัลย์วุฒิไกร

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

เบอร์โทรศัพท์ 0 2278 8690