Loading...

ส่วนพัฒนาระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ

ส่วนพัฒนาระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ

ประกอบด้วย ข้าราชการ 3 คน พนักงานราชการ 2 คน พนักงานจ้างเหมา 3 คน พนักงานจ้างเหมา 3 คน มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

  • จัดทำ รวบรวม พัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • พัฒนาเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายในและภายนอก ในระดับกรม และระดับกระทรวง
  • รับผิดชอบในการจัดทำแผนดิจิทัลของกระทรวง
  • ให้การสนับสนุนหน่วยงานภายในกระทรวงสำหรับการพัฒนาชุดข้อมูล หรือฐานข้อมูลตามที่หน่วยงานร้องขอ
  • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้าราชการ

 

นายอุดม จันทรสุข

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ทำหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ

เบอร์โทรศัพท์ 0 2265 6248

 

นางสาวณัฐติญา รอดสุทธิ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

เบอร์โทรศัพท์ 0 2278 8686

นางสาวอมรรัตน์ ปิติ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

เบอร์โทรศัพท์ 0 2278 8692

พนักงานราชการ

นางสาวรัตนพร กิจโป้

นักวิชาการภูมิสารสนเทศ

เบอร์โทรศัพท์ 0 2278 8692

- ว่าง -

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

เบอร์โทรศัพท์ 0 2278 8692

พนักงานจ้างเหมา

ว่าง

นักวิชาการภูมิสารสนเทศ

เบอร์โทรศัพท์ 0 2265 6260

นายธนบดี ภักดีสังข์​

นักวิชาการภูมิสารสนเทศ

เบอร์โทรศัพท์ 08 3122 3440

นางสาวเกศมณี ศรีหะ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

เบอร์โทรศัพท์ 0 2265 6260

เอกสารแนบ

ส่วนพัฒนาระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ

ขนาดไฟล์:0.12 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 115 ครั้ง