Loading...

ส่วนพัฒนาระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ

ส่วนพัฒนาระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ

ประกอบด้วย ข้าราชการ 3 คน พนักงานราชการ 2 คน พนักงานจ้างเหมา 3 คน พนักงานจ้างเหมา 3 คน มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

  • จัดทำ รวบรวม พัฒนาฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • พัฒนาเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายในและภายนอก ในระดับกรม และระดับกระทรวง
  • รับผิดชอบในการจัดทำแผนดิจิทัลของกระทรวง
  • ให้การสนับสนุนหน่วยงานภายในกระทรวงสำหรับการพัฒนาชุดข้อมูล หรือฐานข้อมูลตามที่หน่วยงานร้องขอ
  • จัดทำสรุปสถานการณ์ข่าวสารที่เป็นประเด็นหรือกระแสใน Social Media ที่เกี่ยวข้องกับ ทส. รายงานผู้บริหารตามที่ได้รับมอบหมาย
  • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้าราชการ

 

นายอุดม จันทรสุข

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ทำหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ

เบอร์โทรศัพท์ 0 2265 6248

 

นางสาววเรวรรณ รอดราวี

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ

เบอร์โทรศัพท์ 0 2278 8682

นางสาวอมรรัตน์ ปิติ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

เบอร์โทรศัพท์ 0 2278 8692

นางสาวณัฐติญา รอดสุทธิ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เบอร์โทรศัพท์ 0 2278 8686

พนักงานราชการ

นางสาวรัตนพร กิจโป้

นักวิชาการภูมิสารสนเทศ

เบอร์โทรศัพท์ 0 2278 8692

นางสาวหัสดาภรณ์ สิทธิ

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

เบอร์โทรศัพท์ 0 2278 8692

พนักงานจ้างเหมา

นายวุฒิธรณ์ บานเเบ่ง

นักวิชาการภูมิสารสนเทศ

เบอร์โทรศัพท์ 0 2265 6260

นายประกฤษฎิ์ จองศิริกุล

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

เบอร์โทรศัพท์ 0 2265 6260