วิสัยทัศน์ พันธกิจ
22 กุมภาพันธ์ 2560
857
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Center of Information and Communication Technology

วิสัยทัศน์ 
เป็นหน่วยงานหลักให้บริการข้อมูลสารสนเทศระบบเทคโนโลยี ระบบสื่อสาร ที่รวดเร็วและทันสมัย

พันธกิจ 
อนุรักษ์ ฟื้นฟู ควบคุมการจัดสรร และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการสร้างคุณค่าที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยอาศัยการเสริมสร้างระบบ และกลไกการจัดการภายในให้สามารถดำเนินภารกิจประสานกับเครือข่ายภาคีและผู้มีส่วนได้เสีย ภายนอกอย่างมีพลังและสอดคล้องกลมกลืน


ศูนย์สารสนเทศภายในกระทรวง