ที่ตั้งสำนักงาน
28 ตุลาคม 2560
673
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Center of Information and Communication Technology

โทรศัพท์ : 02 278 8500 โทรสาร : 02 298 5735
อีเมล : cict.mnre@mnre.mail.go.th


ศูนย์สารสนเทศภายในกระทรวง