ภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบ
22 กุมภาพันธ์ 2560
890
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Center of Information and Communication Technology

 

ภารกิจและหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
  • พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และระบบข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำ และฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรม
  • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
กิจกรรม/ผลผลิต
  • แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกระทรวงและสำนักงานปลัดกระทรวง
  • การจัดสรรงบประมาณ การจัดหาพัสดุ งานที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง กำหนดนโยบาย งานเลขานุการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO)
  • จัดหาและดูแลบำรุงรักษา ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์ (แม่ข่าย-ลูกข่าย) อุปกรณ์อื่นๆ
  • ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูล คลังข้อมูล ระบบสนับสนุน ( Front/Back Office)
  • ระบบสารสนเทศ ( MIS, EIS, DSS) ระบบภูมิสารสนเทศ(GIS) เว็บไซต์
  • การฝึกอบรม สัมมนา บุคลากร


ศูนย์สารสนเทศภายในกระทรวง