ยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติราชการ
22 กุมภาพันธ์ 2560
580
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Center of Information and Communication Technology

ยุทธศาสตร์ 
          • มุ่งเน้นการจัดการระบบงานและข้อมูลอย่างบูรณาการเพื่อประสิทธิภาพด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
          • มุ่งเน้นการพัฒนาและเสริมสร้างคุณค่าข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจและการบริการแก่ทุกภาคส่วน 
          • ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่เป้นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน มีการจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศด้วยมาตรฐานสากล 
          • มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรทุกระดับของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีสมรรถนะและสามารถสร้างคุณค่าแก่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้ 
          • สร้างจิตสำนึกในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เต็มประสิทธิภาพ มีความเหมาะสมกับภารกิจขององค์การ

 

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พศ 2555 - 2558) ทส
ขนาดไฟล์ : 12.84 Mb ประเภทไฟล์ : .pdf ดาวน์โหลด : 345
ยุทธศาสตร์กระทรวง 2556 - 2561 (ฉบับทบทวนสอดคล้องกับ Country Strategy)
ขนาดไฟล์ : 14.37 Mb ประเภทไฟล์ : .pdf ดาวน์โหลด : 35

ศูนย์สารสนเทศภายในกระทรวง