ติดต่อเรา

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Center of Information and Communication Technology

ที่อยู่ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพแวดล้อม ชั้น10 เลขที่ 49 ถนนพระราม6 ซอย 30 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์
0 2278 8500

โทรสาร
0 2298 5735

อีเมล
webmaster@mnre.go.th

 

แบบฟอร์มติดต่อเรา

captcha

ศูนย์สารสนเทศภายในกระทรวง