ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด
2 มกราคม 2561

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และทด..

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ได้กำหนดการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิ..

28 ตุลาคม 2560

รายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "เรียนรู้การใช้งานระบบบริการต่างๆ และการใช้งาน..

รายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "เรียนรู้การใช้ง..

28 ตุลาคม 2560

รายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การใช้งานระบบเครือข่าย ของ สป.ทส. สำหรับผู้ใช..

รายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การใช้งานระบบเค..

28 ตุลาคม 2560

นายนิวัติ มณีขัติย์ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง ระบบภูมิสารสนเทศกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ..

นายนิวัติ มณีขัติย์ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง ระบบภูมิสารสนเทศกับการบริ..

ข่าวเทคโนโลยี

ดูทั้งหมดไม่พบข้อมูลในหมวดนี้ศูนย์สารสนเทศภายในกระทรวง