Loading...

แบบฟอร์มใบลา และ ปง.1

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

27 ต.ค. 64

แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน สำหรับผู้อำนวยการส่วน

17 ก.พ. 64

แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน สำหรับเจ้าหน้าที่ ศทส.

17 ก.พ. 64

แบบฟอร์มใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว

17 ก.พ. 64

แบบรับรองการไม่บันทึกเวลาปฏิบัติงาน ปง.1

จำนวนทั้งหมด 4 รายการ
1