Loading...

ประชุมคณะทำงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔

ประชุมคณะทำงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔


นายนิวัติ มณีขัติย์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 
วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

      ประธาน (นายนิวัติ มณีขัติย์) ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งเป็นกรอบแนวคิดในการบริหารจัดการที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการพัฒนาการบริหารราชการเพื่อให้องค์กรภาครัฐมีกระบวนการทำงานและผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ

      หัวหน้าคณะทำงาน (นางธนินนิจ ไกรสโมสร) ชี้แจงเรื่อง คำสั่งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ ๘/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๓ แผนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ศทส.สป.ทส.

      หัวหน้าคณะทำงาน (นางธนินนิจ ไกรสโมสร) ชี้แจงเรื่องแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ซึ่งได้แบ่งออกเป็น ๓ หมวด และคณะทำงานได้สอบถามข้อสงสัยในส่วนกิจกรรมต่างๆ จึงได้มอบหมายผู้รับผิดชอบ ดังนี้
 

หมวด/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ
หมวด ๓ : การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประกอบด้วย CS๑- CS๗ ศบร.
หมวด ๔ : การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้ กทจ.
          IT๑ การจัดระบบฐานข้อมูลที่ช่วยสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผน
                ปฏิบัติราชการฐานข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผน
                ปฏิบัติราชการ รวมทั้งตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กทจ.
          IT๒ การทบทวนฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกระบวนการที่สร้างคุณค่า กทจ.
          IT๓ การมีฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกระบวนการสนับสนุน กทจ.
          IT๔ การมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารและ
                รับบริการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ศบร.
          IT๕ การมีระบบติดตาม เฝ้าระวัง และเตือนภัย (Warning System) ที่บ่งถึงการเปลี่ยน
                แปลงที่เกิดขึ้น กพบ.
          IT๖ การมีระบบบริหารความเสี่ยงของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ กบค.
หมวด ๖ : การจัดการกระบวนการประกอบด้วย PM๑ – PM๖ ศบร.      ซึ่งกพร. ได้กำหนดให้รายงานผลเป็นประจำทุกเดือน และหากกิจกรรมไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานให้เขียนรายงานในหัวข้อปัญหาและอุปสรรค พร้อมทั้งแนบแผนการดำเนินงานใหม่ โดยกำหนดการส่งข้อมูล ดังนี้
 

ส่ง Template และแผนการดำเนินงานของ PMAQ ให้ผอ.ศทส. ในวันศุกร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๔
ให้แต่ละกลุ่มงานที่ได้รับมอบหมายในแต่ละกิจกรรม ส่งข้อมูลการดำเนินงาน พร้อมเอกสารประกอบกิจกรรม โดยส่ง ๒ เดือน คือ เดือนธันวาคมและมกราคม ให้กทจ. ภายในวันศุกร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๔
กทจ. รวบรวมข้อมูลจากทุกกลุ่มงาน และรายงานในภาพรวมของ PMQA ส่งข้อมูลเดือนธันวาคม และมกราคม ให้ ผอ.ศทส. ในวันศุกร์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

มติที่ประชุม รับทราบ 

ภาพบรรยากาศ

 
เผยแพร่โดย : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการสำนักงาน