Loading...

ประชุมคณะทำงานจัดทำระบบการจัดการความรู้ ศทส.สป.ทส. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔

ประชุมคณะทำงานจัดทำระบบการจัดการความรู้ ศทส.สป.ทส. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔


นายนิวัติ มณีขัติย์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำระบบการจัดการความรู้ ศทส.สป.ทส. เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 
วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

      - ไม่มี -

วาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ

      หัวหน้าคณะทำงาน (นางธนินนิจ) ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

      ๒.๑ ภาพรวมของผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ ศทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓
      ๒.๒ คำสั่งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ ๗/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำระบบการจัดการความรู้ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔
      ๒.๓ รายงานผลการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนการจัดการความรู้ของ สป.ทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจาณา

      ๓.๑ แผนการจัดทำระบบการจัดการความรู้ ศทส.สป.ทส.
             ที่ประชุมได้ปรับเปลี่ยนแผนบางส่วน ซึ่ง กทจ. ได้ดำเนินการตามข้อเสนอของที่ประชุมแล้ว (เอกสารแนบ)
      ๓.๒ การดำเนินการเรื่องการส่งองค์ความรู้
             ที่ประชุมได้มีข้อเสนอร่วมกันให้แต่ละกลุ่มงานส่งองค์ความรู้และข่าวประชาสัมพันธ์(ถ้ามี) เพื่อให้ กทจ. นำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์การจัดการความรู้ของ ศทส. เดือนละ ๓ เรื่อง ภายใต้หัวข้อ ดังนี้
             ๓.๒.๑ องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับแผนการจัดการความรู้ (อย่างน้อย ๑ เรื่อง)
                       - การส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน
                       - การประยุกต์แนวทางการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนสู่การปฏิบัติในระดับสำนักงาน
                       - การสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้
             ๓.๒.๒ องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานของกลุ่มงาน (อย่างน้อย ๑ เรื่อง)
             ๓.๒.๓ องค์ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (อย่างน้อย ๑ เรื่อง)
      ๓.๓ ให้แต่ละกลุ่มงานมอบหมายผู้แทนเพื่อเป็น Contact point ในการดำเนินงานตามข้อ ๓.๒ ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาและมอบหมาย ดังนี้ 
 

กลุ่มงาน ผู้แทน Contact point
ฝบท. นายศักดิ์ชัย ภู่พันธ์ศรี
กพบ. นายอนุชิต คนแคล้ว
กบค. นางอนุสรา รักษาคำ
กสส. นายสุรินทร์ แก้วจินดา
ศบร. นายคุณากรณ์ สีเผือก
กสม. -


      ๓.๔ คณะทำงานได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : COP) ของ ศทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ จำนวน ๓ ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้
 

ช่วงเวลา ผู้รับผิดชอบ
เดือนมกราคม กทจ.
เดือนเมษายน กพบ.
เดือนกรกฎาคม ศบร.