Loading...

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔


การประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ วันศุกร์ที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๑๐ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 
วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

      ประธาน (นายสุรพล ปัตตานี : รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่าได้รับมอบหมายจากนายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการบริหารฯ แทนเนื่องจากติดงานราชการ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ (วันจันทร์ที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓) 

      กรรมการและเลขานุการ (นายนิวัติ มณีขัติย์) ได้เสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้คณะกรรมการทุกท่านพิจารณา ตามหนังสือ ที่ ทส ๐๒๐๒/ว ๑๒๕๖ วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว ปรากฎว่าไม่มีกรรมการท่านใดขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายงานการประชุมแต่อย่างใด 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมฯ 

วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ 

      กรรมการและเลขานุการ ได้แจ้งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ทราบว่าได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของ ทส. จำนวน ๒ ครั้ง ดังนี้ 
      ๑) ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ วันอังคารที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
      ๒) ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ วันพุธที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

วาระที่ ๔ การพิจารณา

      ให้ความเห็นชอบโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ต้องจัดหา งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นการพิจารณาโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ ทั้งหมด ๑๕ หน่วยงาน จำนวน ๒๙ โครงการ 

วาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ 

      ประธานฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะในการเสนอโครงการฯ ดังนี้ 
      ๑. กรณี "เรื่องเพื่อทราบ” ให้หน่วยงานเสนอเพียงชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ แหล่งเงินที่จัดหาเท่านั้น และให้ฝ่ายเลขานุการฯ จัดไว้ในวาระเรื่องเพื่อทราบ 
      ๒. กรณี "เรื่องเพื่อทราบ” ให้ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งเวียนแบบฟอร์มใหม่ โดยให้ตัดในส่วน ข. การลงนามรับรองโครงการ ข้อ๔. ผู้รับรองผลการพิจารณาอนุมัติโครงการจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาคอมพิวเตอร์ประจำกระทรวงออกเพื่อให้แต่ละกรมสามารถจัดซื้อและอนุมัติได้เอง 
      ๓. หากหน่วยงานมีการนำเสนอหลายโครงการให้จัดทำใบสรุปโครงการปะหน้า เพื่อความสะดวกในการพิจารณาโครงการฯ 
      ๔. กรณีที่หน่วยงานเสนอโครงการฯ ที่มีวงเงินมากกว่า ๕ ล้านบาท ในข้อ ๔.๔ ผังโครงสร้างเครือข่ายของหน่วยงานและ/หรือแผนผังโครงการตามข้อ ๑ ควรอธิบายถึงแผนแม่บทก่อนแล้วจึงอธิบายย่อยว่ารายการที่จัดซื้ออยู่ส่วนใดของแผนแม่บท 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอและให้ฝ่ายเลขานุการฯ ทบทวนและปรับปรุงแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการฯ หากดำเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้วให้แจ้งเวียนให้คณะอนุกรรมการฯ ทราบ
 

แกลเลอรี่