Loading...

กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP) ครั้งที่ 1

กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP) ครั้งที่ 1


ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการสำนักงาน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP) ครั้งที่ 1 ในวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2555 เวลา 10.30น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใน ศทส. ได้รับทราบความก้าวหน้าในการดำเนินงานตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับระบบเว็บไซต์ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เว็บไซต์ของศูนย์บริการร่วม และเว็บไซต์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ได้มีการพัฒนาขึ้นใหม่
 
ซึ่งได้รับความสนใจและความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ใน ศทส. เป็นอย่างดี ซึ่งตลอดระยะเวลาการดำเนินกิจกรรม ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ต่อไป
 

แกลเลอรี่