Loading...

ภาพบรรยากาศการประชุมประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นในวงกว้าง (Public hearing)

ภาพบรรยากาศการประชุมประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นในวงกว้าง (Public hearing)


การประชุมประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นในวงกว้าง (Public hearing)
 
เรื่อง (ร่าง) มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ
 
เมื่อวันที่ ๓๐ พ.ค. ๕๕ ณ ห้องจูปีเตอร์ ชั้น ๓ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้มอบหมายให้ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการสำนักงาน (นางธนินนิจ ไกรสโมสร) เข้าร่วมประชุมประชาพิจารณ์เพื่อรับฟัง การแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น ความรู้ ประสบการณ์ ในมุมมองของหน่วยงานภาครัฐและที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาเว็บไซต์