Loading...

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการจัดทำสารสนเทศและตัวชี้วัดเพื่อการพัฒนาประเทศ” ด้านสังคม และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการจัดทำสารสนเทศและตัวชี้วัดเพื่อการพัฒนาประเทศ” ด้านสังคม และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑


การประชุมเชิงปฏิบัติการ "โครงการจัดทำสารสนเทศและตัวชี้วัดเพื่อการพัฒนาประเทศ” ด้านสังคม และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑
                ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมริเวอร์วิว เพลส จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นการประชุมเครือข่ายระบบสถิติประเทศไทย โดย ผอ.ศทส. ได้มอบหมายให้ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการสำนักงาน (สทจ.) เข้าร่วมประชุมดังกล่าว โดย สทจ. ได้ให้นางสาวเหมวรรณ ไกรนุกูล ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนายณัฐกิตติ์ ธนิกกูล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว โดยมี ดร. มาลี วงศาโรจน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) เป็นประธานที่ประชุม 
 

แกลเลอรี่