Loading...

ศทส. จัดการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น" แก่เจ้าหน้าที่ สบร.

ศทส. จัดการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น" แก่เจ้าหน้าที่ สบร.

เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๑๐ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นการฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ สบร. ให้มีความรู้ ความเข้าใจการจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้นและสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานจริงได้ต่อไป โดยมีวิทยากรจาก ศทส. คือ นายณัฐกิตติ์ ธนิกกูล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ เป็นผู้บรรยายการฝึกอบรมเรื่องดังกล่าว

แกลเลอรี่