Loading...

การอบรม "การจัดทำสารสนเทศและตัวชี้วัดเพื่อการพัฒนาประเทศ" จัดโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ

การอบรม "การจัดทำสารสนเทศและตัวชี้วัดเพื่อการพัฒนาประเทศ" จัดโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ

 เมื่อวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องพันธุมดิษยมณฑล ชั้น 2 โรงแรม KU HOME มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร โดยมีนางธนินนิจ ไกรสโมสร ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ และนายณัฐกิตติ์ ธนิกกูล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว โดยมี ดร.ไมตรี วสันติวงศ์ ที่ปรึกษาโครงการจัดทำสารสนเทศและตัวชี้วัดเพื่อการพัฒนาประเทศ เป็นผู้กล่าวเปิดการฝึกอบรมครั้งนี้

แกลเลอรี่