Loading...

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย"

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย"

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 803 ชั้น 8 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โดย ศทส. ได้มอบหมายให้ นางธนินนิจ ไกรสโมสร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ และนายณัฐกิตติ์ ธนิกกูล เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมสัมมนา และมีนางอทิตยา สุธาธรรม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวเปิดการสัมมนาครั้งนี้

แกลเลอรี่