Loading...

ศทส.จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบจองประชุมออนไลน์ ในสังกัด สป.ทส."

ศทส.จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบจองประชุมออนไลน์ ในสังกัด สป.ทส."

 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2556 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 10 ศทส. อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้ใช้งานทั่วไปและผู้ดูแลระบบมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถใช้งานระบบจองห้องประชุมออนไลน์ฯ ในการจองและบริหารจัดการข้อมูลการใช้ห้องประชุมได้ มีหน่วยงานในสังกัด สป.ทส. เข้าร่วมรับการฝึกอบรมจำนวน 12 หน่วยงาน ผู้เข้าอบรมจำนวน 22 คน

 

แกลเลอรี่