Loading...

การประชุมหารือรายการตัวชี้วัดด้านทรัพยากรน้ำ แผนพัฒนาสถิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การประชุมหารือรายการตัวชี้วัดด้านทรัพยากรน้ำ แผนพัฒนาสถิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2556 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 10 ศทส. อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อหารือรายการตัวชี้วัดด้านทรัพยากรน้ำ มีผู้แทนจากกรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล สำนักงานสถิติแห่งชาติ และ สป.ทส. เข้าร่วมหารือจำนวน 30 ท่าน โดยมีนายอุดม จันทรสุข รักษาการแทนประธานคณะทำงาน เป็นประธานการประชุม และมีนางธนินนิจ ไกรสโมสร เป็นกรรมการและเลขานุการคณะทำงานในครั้งนี้
 

แกลเลอรี่