Loading...

ศทส. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การจัดเตรียมชั้นข้อมูล Vector และ Raster เพื่อให้บริการในรูปแบบ WMS สำหรับเจ้าหน้าที่ในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม"

ศทส. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การจัดเตรียมชั้นข้อมูล Vector และ Raster เพื่อให้บริการในรูปแบบ WMS สำหรับเจ้าหน้าที่ในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม"

 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การจัดเตรียมชั้นข้อมูล Vector และ Raster เพื่อให้บริการในรูปแบบ WMS สำหรับเจ้าหน้าที่ในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" เมื่อวันที่ 13-14 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 10 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
          เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการทำงานของระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ (NGIS Map Portal) และให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสืบค้นชั้นแผนที่จากหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการ สามารถนำชั้นแผนที่มาประกอบเป็นแผนที่เฉพาะทาง วัดระยะทางและคำนวณพื้นที่ค้นหาเส้นทาง แชร์แผนที่ และสั่งพิมพ์แผนที่จากหน้าแสดงผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แกลเลอรี่