Loading...

ศึกษาดูงาน มาตรฐานและการพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศในเขตอุทยานแห่งชาติ

ศึกษาดูงาน มาตรฐานและการพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศในเขตอุทยานแห่งชาติ

  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมคณะผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร "การปรับกระบวนทัศน์รองรับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม" เข้าเยี่ยมชม อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2559 โดยนายธนิต จันทะเดช เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานฯ พร้อมนี้ได้ให้ความรู้ด้านการจัดการ การส่งเสริมเรียนรู้และการสร้างจิตสำนึกให้กับเจ้าหน้าที่และนักท่องเที่ยว ภายใต้การจัดการขององค์กรที่ดูแล รับผิดชอบพื้นที่ โดยสร้างเสริมจิตสำนึกและการเรียนรู้ในเรื่องคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่นักท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่ ผู้ประกอบการและชุมชนท้องถิ่นที่อยู่ โดยรอบแหล่งท่องเที่ยว เช่น จัดให้มีศูนย์บริการที่ให้ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวและความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว ให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวในด้านการประหยัดพลังงานและการกำจัดของเสียอย่างถูกวิธี ให้ความรู้ถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์กับพนักงานนำเที่ยว นักท่องเที่ยว และชุมชนที่อยู่โดยรอบพื้นที่ ส่งเสริมให้บุคลากรที่มีความรู้เรื่องระบบนิเวศ และการอนุรักษ์ให้บริการด้านความรู้แก่นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการท่องเที่ยวและชุมชน พร้อมแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว และแหล่งการเรียนรู้เชิงนิเวศภายในเขตอุทยานฯ 
               หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด กล่าวถึงหัวใจสำคัญในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่จะเน้นการพัฒนา ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กลมกลืนกับธรรมชาติ และการอนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรบนบกและใต้น้ำ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบในแหล่งธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น และแหล่งวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่อง กับระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว โดยมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวข้องภายใต้การจัดการอย่างมีส่วนร่วมของท้องถิ่น เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดจิตสำนึกต่อการรักษาระบบนิเวศอย่างยั่งยืน

แกลเลอรี่