Loading...

ศทส.โดย ส่วนสื่อสารได้ดำเนินการ จัดฝึกอบรมการใช้งานการประชุมทางไกลออนไลน์

ศทส.โดย ส่วนสื่อสารได้ดำเนินการ จัดฝึกอบรมการใช้งานการประชุมทางไกลออนไลน์

ศทส.โดย ส่วนสื่อสารได้ดำเนินการ จัดฝึกอบรมการใช้งานการประชุมทางไกลออนไลน์ เพื่อรองรับการเปลี่ยนถ่ายจากระบบ
Cat Conference สู่การใช้งานระบบ GIN Conference

แกลเลอรี่