Loading...

กำหนดการจัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔

กำหนดการจัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔


ศุนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีกำหนดการจัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ เพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในวันอังคารที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๑๐ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 
       คณะอนุกรรมการฯ ใคร่ขอความร่วมมือหน่วยงานที่มีข้อเสนอโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยให้กรอกข้อมูลโครงการที่ยืนยันจะนำเสนอเข้าที่ประชุม ในแบบฟอร์มจัดส่งโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทส. และจัดทำข้อเสนอโครงการดังกล่าวโครงการละ ๒๕ ชุดพร้อมจัดส่งภายใน วันพฤหัสบดีที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมแก่คณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ