Loading...

กำหนดการจัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔

กำหนดการจัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔
ศุนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีกำหนดการจัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ เพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในวันพุธที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๑๐ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 
       คณะอนุกรรมการฯ ใคร่ขอความร่วมมือหน่วยงานที่มีข้อเสนอโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยให้กรอกข้อมูลโครงการที่ยืนยันจะนำเสนอเข้าที่ประชุม ในแบบฟอร์มจัดส่งโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทส. และจัดทำข้อเสนอโครงการดังกล่าวโครงการละ ๒๕ ชุดพร้อมจัดส่งภายใน วันอังคารที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมแก่คณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ