Loading...

ชุมนุมนักปฏิบัติ : CoP ครั้งที่ ๒ ขึ้น เรื่อง “การใช้ภาพถ่ายดาวเทียมกับงานป่าไม้”

ชุมนุมนักปฏิบัติ : CoP ครั้งที่ ๒ ขึ้น เรื่อง “การใช้ภาพถ่ายดาวเทียมกับงานป่าไม้”

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้กำหนด "ระดับความสำเร็จของการค้นหาความรู้ใหม่ของหน่วยงาน ว่าด้วยการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนความรู้ของหน่วยงาน” ให้เป็นตัวชี้วัดของหน่วยงานนั้น และศทส.ได้มีการจัดชุมนุมนักปฏิบัติ : CoP ครั้งที่ ๒ ขึ้น เรื่อง "การใช้ภาพถ่ายดาวเทียมกับงานป่าไม้” จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวในวันจันทร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร