Loading...

กำหนดการจัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ ครั้งที่ 5/2555

กำหนดการจัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ ครั้งที่ 5/2555
ศุนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีกำหนดการจัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ เพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๑๐ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 
       คณะอนุกรรมการฯ ใคร่ขอความร่วมมือหน่วยงานที่มีข้อเสนอโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยให้กรอกข้อมูลโครงการที่ยืนยันจะนำเสนอเข้าที่ประชุม ในแบบฟอร์มจัดส่งโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทส. และจัดทำข้อเสนอโครงการดังกล่าวโครงการละ ๒๕ ชุดพร้อมจัดส่งภายใน วันอัวันพุธที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมแก่คณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ