Loading...

กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP) ครั้งที่ 1

กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP) ครั้งที่ 1

ศูนย์เทคโนโลสารสนเทศและการสื่อสาร โดยส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการสำนักงาน ได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP) ครั้งที่ 1 ในวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2555 เวลา 10.30น. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใน ศทส. ได้รับทราบความก้าวหน้าในการดำเนินงานตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับระบบเว็บไซต์ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เว็บไซต์ของศูนย์บริการร่วม และเว็บไซต์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ได้มีการพัฒนาขึ้นใหม่