Loading...

ขอเชิญประชุมเพื่อพิจารณาข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สป.ทส.

ขอเชิญประชุมเพื่อพิจารณาข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สป.ทส.

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการสำนักงาน ได้กำหนดให้มีการจัดประชุมเพื่อให้การพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ สป.ทส. มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน โดยกำหนดให้มีการประชุมในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 10 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม