Loading...

ขอเชิญประชุมคณะทำงานสถิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ขอเชิญประชุมคณะทำงานสถิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เพื่อให้การดำเนินการจัดทำ (ร่าง) พัฒนาสถิติรายสาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555 - 2558 เป็นไปอย่างเรียบร้อย ประธานคณะทำงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) ได้กำหนดให้มีการจัดประชุม ในวันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00 - 16.00น. ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 10 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม