Loading...

ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 2/2555

ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 2/2555

ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 2/2555 ในวันพุธที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2555 เวลา 10.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 10 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม