Loading...

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP) ครั้งที่ 2 เรื่อง เสริมสร้างความรู้ระเบียบงานสารบรรณ

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP) ครั้งที่ 2 เรื่อง เสริมสร้างความรู้ระเบียบงานสารบรรณ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยส่วนอำนวยการ ได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP) ครั้งที่ 2 เรื่อง เสริมสร้างความรู้ระเบียบงานสารบรรณ เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานหนังสือราชการของเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้ถูกต้อง และเป็นไปตามระเบียบ ในวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2555 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 10 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม