Loading...

ศทส. เข้าร่วมประชุมสัมมนา "ธรรมาภิบาลในการบริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ศทส. เข้าร่วมประชุมสัมมนา "ธรรมาภิบาลในการบริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมประชุมสัมมนาในโครงการประชุมสัมมนาผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ หัวข้อ "ธรรมาภิบาลในการบริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านการทุจริต และสามารถนำหลักธรรมาภิบาลไปใช้คู่กับหลักกฎหมายในการปฏิบัติราชการได้ถูกต้อง ตลอดจนสามารถนำแนวทางยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความโปร่งใสในการบริหารราชการแผ่นดิน โดย พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานในพิธีกล่าวเปิดการประชุมสัมมนา พร้อมให้โอวาทกับผู้บริหาร คณะข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ทส. พร้อมด้วย นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้บริหารหน่วยงาน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ทส. เข้าร่วมประชุม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช อาคารกรมควบคุมมลพิษ

แกลเลอรี่