Loading...

ขอเชิญประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 5/2555

ขอเชิญประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 5/2555

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.ทส. ขอแจ้งกำหนดการเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 5/2555 ประจำเดือน มิถุนายน เพื่อติดตามความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ ของศุนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในวันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2555 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 10 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม