Loading...

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการสนับสนุน "นโยบาย Smart Farmer/Smart Officer"

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการสนับสนุน "นโยบาย Smart Farmer/Smart Officer"

เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. นายนิวัติ มณีขัติย์ เข้าร่วมปรึกษาหารือบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการสนับสนุน "นโยบาย Smart Farmer/Smart Officer" ระหว่างกระทรวงมหาดไทย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แกลเลอรี่