Loading...

การสัมมนาการบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์

การสัมมนาการบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์

งานสัมมนาครั้งนี้ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ และ บีเอสเอ พันธมิตรซอฟต์แวร์ เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนได้รับทราบ เข้าใจถึงความสำคัญของการบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์และแนวทางปฏิบัติที่ดีด้านการบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการป้องกันความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กร และส่งเสริมการเข้าสู่ความเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) และการพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Transaction) ของประเทศไทย ตลอดจนการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558

แกลเลอรี่