Loading...

ทส. ออกหน่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารสำหรับประชาชน

ทส. ออกหน่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารสำหรับประชาชน

วันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดกิจกรรมออกหน่วยให้ความรู้แก่ประชาชน  ณ บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (ฝั่งเกาะพญาไท) เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ภายใต้ โครงการ “เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 แก่ประชาชน” เพื่อแนะนำข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานทั้งด้านทรัพยากรธรณี ทรัพยากรน้ำและน้ำบาดาล ป่าไม้ อุทยาน และสิ่งแวดล้อม ฯลฯ ได้รับความสนใจจากประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

แกลเลอรี่