Loading...

ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 10 จะทำการปิดปรับปรุงห้องประชุม ทำให้ไม่สามารถใช้ห้องประชุมได้ ขออภัยในความไม่สะดวก

ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 10 จะทำการปิดปรับปรุงห้องประชุม ทำให้ไม่สามารถใช้ห้องประชุมได้ ขออภัยในความไม่สะดวก

-