Loading...

ศทส. เข้าร่วมประชุมการปฏิรูปงานด้านบริการด้านป่าไม้ด้วยระบบดิิจิตอล

ศทส. เข้าร่วมประชุมการปฏิรูปงานด้านบริการด้านป่าไม้ด้วยระบบดิิจิตอล

วันที่ 3 พ.ค. 2561 ศทส. เข้าร่วมประชุมการปฏิรูปงานด้านบริการด้านป่าไม้ด้วยระบบดิิจิตอล ณ ห้องประชุม 202 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานการประชุม

แกลเลอรี่