Loading...

การประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการจัดทำระบบบัญชีเศษฐกิจสิ่งแวดล้อม (SEEA) ครั้งที่ 1/2561

การประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการจัดทำระบบบัญชีเศษฐกิจสิ่งแวดล้อม (SEEA) ครั้งที่ 1/2561

เมือวันอังคารที่ 1 พฤษภาคม 2561 ศทส. ได้เข้าร่วมการประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการจัดทำระบบบัญชีเศษฐกิจสิ่งแวดล้อม (SEEA) ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม 401 สำนักงานสถิติแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้พัฒนาระบบบัญชีเศษฐกิจสิ่งแวดล้อม (System of Environmental-Economic Accounting: SEEA) ขึ้น โดยเป็นกรอบการทำงานที่บูรณาการระหว่างข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม หรือเป็นดัชนีชี้วัดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่คำนึงถึงต้นทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ และต่อการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน