Loading...

ศทส. เข้าศึกษาดูงานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

ศทส. เข้าศึกษาดูงานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 - 12.00 น. เจ้าหน้าที่ ศทส. เข้าศึกษาดูงานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)  ศูนย์ข้อมูล (Data Center) และ คลาวด์คอมพิวติ้ง Cloud Computing ณ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม โดยมี นางสาวรวิวรรณ์  ศรีวนาภิรมณ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและผู้เข้าศึกษาดูงานฯ จากสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และรับฟังบรรยายในหัวข้อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)ศูนย์ข้อมูล (Data Center) และ คลาวด์คอมพิวติ้ง Cloud Computing จากนางสาวธนวรรณ  ท้วมยิ้ม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ

                    

แกลเลอรี่