Loading...

ศทส. ร่วมการฝึกปัญหาที่บังคับการ (CPX) การฝึกระดมสรรพกำลังเพื่อการทหาร ประจำปี พ.ศ.2561

ศทส. ร่วมการฝึกปัญหาที่บังคับการ (CPX) การฝึกระดมสรรพกำลังเพื่อการทหาร ประจำปี พ.ศ.2561

วันนี้ 23 พฤษภาคม 2561 นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้การต้อนรับ พล.ท. ปรีชา สายเพ็ชร เจ้ากรมการสรรพกำลังกลาโหม และคณะตรวจเยี่ยมการฝึกการระดมสรรพกำลังเพื่อการทหาร และร่วมการฝึกปัญหาที่บังคับการ (CPX) การฝึกระดมสรรพกำลังเพื่อการทหาร ประจำปี พ.ศ.2561  ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการด้านน้ำ ชั้น 17 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการฝึกฯ ประกอบด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมทรัพยากรธรณี และการประปาส่วนภูมิภาค

แกลเลอรี่