Loading...

ศทส. หารือ สพร. เพิ่มประสิทธิภาพงานบริการภาครัฐ

ศทส. หารือ สพร. เพิ่มประสิทธิภาพงานบริการภาครัฐ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.)  หารือร่วมกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เพื่อยกระดับคุณภาพงานบริการ ผ่านตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart Kiosk) เพื่อพัฒนารูปแบบงานบริการให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของภาครัฐได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561  ณ ห้องประชุม 202 อาคารกรมควบคุมมลพิษ

แกลเลอรี่